Utah #137
Near Zion National Park, Utah - February 9, 2009